Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of
een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u
als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te
drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Tamara Patrick: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27323952 handelend onder de naam Tamara Patrick.
Website: de website van Tamara Patrick, te raadplegen via tamarapatrick.com en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Tamara Patrick en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tamara Patrick en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Tamara Patrick zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor
Tamara Patrick slechts bindend, indien en voor zover deze door Tamara Patrick uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Tamara Patrick afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tamara Patrick kan echter
niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige
informatie op de Website en in andere van Tamara Patrick afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Tamara Patrick kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van
Tamara Patrick en het voldoen aan de daarbij door Tamara Patrick gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tamara Patrick onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant
onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tamara Patrick het recht om pas aan haar verplichting te voldoen
nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Tamara Patrick kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tamara Patrick op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
4.1. Zodra de bestelling door Tamara Patrick is ontvangen, stuurt Tamara Patrick de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
4.2. Tamara Patrick is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze
levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen
levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd
worden.
4.4. Indien Tamara Patrick de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant
daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5. Tamara Patrick raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken
binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het
deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder
over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de
producten.
4.7. Tamara Patrick is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het
bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tamara Patrick binnen 14 dagen na
ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
pagina 2 van 6
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient
derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft
Tamara Patrick een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en
betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden
terugbetaald.
5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze
inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tamara Patrick, of op andere ondubbelzinnige
wijze aan Tamara Patrick kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tamara Patrick bevestigt in geval
van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het
product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn
het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige
verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Tamara Patrick
Valkenboslaan 39
2563 CE, Den Haag
5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant
de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft Tamara Patrick de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen. Tenzij Tamara Patrick aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tamara Patrick
wachten met terugbetalen tot Tamara Patrick het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan
niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 6. Betaling
6.1. Klant dient betalingen aan Tamara Patrick volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de
Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Tamara Patrick is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant
een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 7. Garantie en conformiteit
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van
zijn beroep of bedrijf. Indien er door Tamara Patrick een aparte garantie op de producten wordt gegeven
geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
7.2. Tamara Patrick staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Tamara Patrick er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Tamara Patrick daarvan in kennis te stellen.
7.4. Indien Tamara Patrick de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. Tamara Patrick staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Tamara Patrick er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen uiterlijk 14 dagen na levering Tamara Patrick daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij
geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
8.3. Indien Tamara Patrick de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Tamara Patrick, dan kan hij bij Tamara Patrick
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.
9.2. Tamara Patrick geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de
klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Tamara Patrick binnen 5
dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de
klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van Tamara Patrick jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van Tamara Patrick jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –
maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies
van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Tamara Patrick jegens
Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te
vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tamara Patrick.
10.5. De aansprakelijkheid van Tamara Patrick jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Tamara Patrick onverwijld en deugdelijk
schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Tamara Patrick ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Tamara Patrick in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tamara Patrick
meldt.
10.7. In geval van overmacht is Tamara Patrick niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant
ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
11.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Tamara Patrick totdat alle vorderingen die Tamara
Patrick op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente)
volledig zijn betaald.
11.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of
anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of
aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant
is overgegaan.
11.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Tamara Patrick te bewaren.
11.4. Tamara Patrick is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de
koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg
draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
11.5. Zakelijke Klant zal Tamara Patrick te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan
en/of ter uitoefening van de rechten van Tamara Patrick .

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Tamara Patrick verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te
vinden: https://www.tamarapatrick.com/c-4418165/privacyverklaring/

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tamara Patrick gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem
dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Tamara Patrick
Valkenboslaan 39
2563 CE, Den Haag
e-mail: hello@tamarapatrick.com
KvK-nummer: 27323952
btw-nummer: NL182415752B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 Tamara Patrick | Intuïtieve & Spirituele Kunst | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel